هدیه مازرون فوم به اتاق بازرگانی مازندران در روزهایی که همه دنیا درگیر کرونا شده اند، گروه صنعتی دانش بنیان مازرون فوم در راستای رسالت اجتماعی خود و حمایت از هموطنان وظیفه خود دانست که مبلغی را به اتاق بازرگانی مازندران برای مبارزه با کرونا هدیه دهد.
#کرونا_را_شکست_میدهیم
تاریخ درج:27 اسفند 1398